Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności2019-01-10T14:45:52+01:00

Polityka bezpieczeństwa

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 295, 80-314 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 612590, NIP: 583 332 02 28, zwany dalej ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K Dane osobowe zbierane przez ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów. ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

DANE OSOBOWE

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 295, e-mail: kontakt@zdunekkmj.pl. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: poczty elektronicznej: iod@zdunekkmj.pl poczty tradycyjnej: Al. Grunwaldzka 295, 80-314 Gdańsk

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Kontakt ze ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Dane udostępnione w treści umowy zawieranej ze ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K są wykorzystywane w celu:

– wykonania umowy;

– ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

– rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

kiedy ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych osobowych,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; – uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Wszystkie powyższe realizuje się poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

Odbiorcami danych osobowych są:

 • organy państwowe, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • ubezpieczyciele
 • księgowość

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty ZDUNEK Sp. z o.o. Sp. K powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.