Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Zdunek”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Spółka z o. o., Spółka komandytowa „Grupa Zdunek” (KRS 0000622949), ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk. Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000064556),
 • Tadeusz Zdunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Tadeusz Zdunek (NIP: 5830205171),
 • Zdunek Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000335997),
 • Zdunek KMJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000612590),
 • Zdunek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. (KRS: 0000747022).

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają,
 • każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników,
 • zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO wyznacza się wspólnego Inspektora Ochrony Danych, który swoją funkcję będzie pełnił w przedsiębiorstwie sprawującym kontrolę.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie również Citroën Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Citroën Polska Sp. z o. o. można uzyskać pod następującym adresem mailowym: dane-osobowe@citroen.pl.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk
 • przez e-mail: iod@zdunek.pl

Dane osobowe uzyskane przez Grupę Zdunek będziemy przetwarzać w celu:

 • przygotowania ofert dotyczących produktów Grupy Zdunek, w szczególności umów dotyczących pojazdów marki Citroën, części lub akcesoriów, realizacji obsługi warsztatowej / gwarancji, a także obsługi gwarancji na nowe pojazdy,
 • zarządzanie wnioskami o jazdy próbne,
 • wykonywania obowiązku nadzorowania i monitorowania produktów oraz realizacji ewentualnych wezwań serwisowych, a także obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego,
 • marketingu przyszłego, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Grupy Zdunek, a także badaniu satysfakcji klienta oraz udział w konkursach,
 • przedstawienia oferty z zakresu ubezpieczenia lub finansowania pojazdów marki Citroën,
 • zapewnienia Państwu wsparcia w związku z zawartą umową, wysyłanie zaproszeń na prezentacje nowych produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych, nadchodzących terminach badań technicznych, przekazywania informacji o serwisie i promocjach serwisowych, prowadzenie ankiet satysfakcji klienta, a także przypominania o kończących się umowach z zakresu ubezpieczeń lub finansowania (marketing bezpośredni),
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 • podjęcie działań związanych z zawarciem umowy (przygotowanie ofert dotyczących produktów Grupy Zdunek oraz zarządzanie wnioskami o jazdy próbne) – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji zawartej przez Państwo umowy z Grupą Zdunek – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • obowiązek prawny ciążący na Grupie Zdunek zgodnie z prawnymi wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt – 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • obowiązek prawny ciążący na Grupie Zdunek wynikający z przepisów prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego – 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • Państwa zgoda – na realizację marketingu przyszłego – 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • Państwa zgoda – w przypadku zainteresowania z Państwa strony dodatkowymi usługami z zakresu finansowania lub ubezpieczenia pojazdu – 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Zdunek – w zakresie marketingu bezpośredniego – 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Zdunek – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Zdunek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda w przypadku marketingu przyszłego lub zgoda na przekazanie danych do podmiotów z zakresu usług finansowania zakupu lub ubezpieczenia pojazdu). Jednocześnie informujemy, że udostępniamy Państwa dane osobowe także innym odbiorcom (podmiotom przetwarzającym), którzy pomagają Grupie Zdunek w świadczeniu usług. Takie podmioty świadczą usługi na podstawie umowy, na nasze zlecenie i w naszym imieniu (pomoc w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, transportowych, archiwizacji, pomocy prawnej lub audytorom).

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów danych np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych lub w przypadku wyrażenia przez Państwo dodatkowej zgody niezależne podmioty świadczące usługi finansowe lub ubezpieczeniowe.

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępniane organom administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy, urzędy państwowe). W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje  Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Jeżeli w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), takie przekazywanie danych będzie się odbywać na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • dla potrzeb związanych z zapytaniem o ofertę, jazdę testową, umówienie wizyty serwisowej – przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku rezygnacji z oferty,
 • dla potrzeb wykonania umowy i egzekwowania lub obrony roszczeń – do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,
 • dla potrzeb związanych z obowiązkiem prawnym ciążącym na Grupie Zdunek – przez okres w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody – do czasu jej wycofania,
 • w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Grupę Zdunek – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

     Mogą Państwo złożyć do Grupy Zdunek wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcie danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Grupę Zdunek danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych oraz skorzystać ze wzorów zamieszczonych poniżej:

wniosek o realizację praw ochrony danych osobowych:

wniosek o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Zdunek:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność przedstawienia oferty / podpisania umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę Zdunek, w tym profilowaniu.